1. علیرضا زمانی آقایی , اصغر برادران رحیمی , علیرضا اکبرزاده توتونچی , بهینه سازی هندسه آشوبگرهای دندانه ای زاویه دار به منظور بهبود رفتار ترمو هیدرولیکی جریان به کمک روش تاگوچی , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۲۳-۲۹
  2. نوید فریدونی مهر , اصغر برادران رحیمی , بررسی جریان نانوسیال برروی صفحه گسترش یافته درحضورمیدان مغناطیسی باشرایطمرزی سرعت لغزشی وهمرفت سطحی , فنی مهندسی مدرس , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۲۰۸-۲۱۸
  3. اصغر برادران رحیمی , انتقال حرارت نا متقارن در جریان سکون متقارن یک سیال لزج بر روی یک سیلندر با حرکت همزمان محوری و دورانی , Scientia Iranica , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۳۶۶-۳۷۷